Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

wolfee
8923 baae 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaflauschfisch flauschfisch
wolfee
wolfee
 - Żałuję, że mnie nie będzie - skłamała z radości, że już za chwilę stąd ucieknie.
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
wolfee
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoversensitive oversensitive
wolfee
0640 141d 390
Reposted fromhirondelle hirondelle viaoversensitive oversensitive
8917 49c4 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
8914 12cd 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
9429 2db5 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
0286 dda5 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
0281 fc68 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
wolfee
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viapersona-non-grata persona-non-grata
wolfee
wolfee
9049 6154 390
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent

July 08 2015

wolfee
8541 941a 390
Reposted fromscorpix scorpix viablackhearted blackhearted
wolfee
 -Dlaczego dajesz mi tak gadać? Dlaczego się tym interesujesz?  - Lubię, kiedy ludzie się otwierają...  - Dlaczego?  - Nie wiem. To jest jak autoportret, czyż nie? Autoportret ze słów...
— Anna Gavalda – Po prostu razem
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viahormeza hormeza
wolfee
5902 a39b 390
wolfee
5475 43e1 390
Reposted fromBoringstenite Boringstenite viahormeza hormeza
wolfee
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahormeza hormeza
wolfee
Reposted fromLane Lane viahormeza hormeza
wolfee
Reposted frominde inde viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl